بیمه نامه خاص

ما کارگزار صندوق ضمانت صادرات ایران هستیم. با حضور ما بدون دغدغه کالای صادراتی خود را بیمه کرده و از ضمانت نامه های لازم صادراتی برخوردار شوید

این یکی از خدمات صندوق ضمانت صادرات می باشد.  

این بیمه نامه برای آن دسته از صادرکنندگانی صادر می شود که مایلند یک محموله خاص ارسالی برای یک خریدار مشخص را در مقابل خطر عدم دریافت وجه کالای صادراتی، ناشی از بروز ریسکهای سیاسی و تجاری کشور مقصد بیمه نمایندقبل از صدور این بیمه نامه، خریدار خارجی و یا بانک وی مورد اعتبارسنجی قرار خواهد گرفت.  

میزان حق بیمه قابل پرداخت براساس شاخص های ذیل محاسبه خواهد شد :  

 •  شرایط سیاسی و تجاری کشور خریدار،  

 •   نحوه پرداخت،  

 •  شرایط اعتبار  

 •  تاریخ سررسید  

 • دریافت وجه محاسبه می گردد 

نکته : حق بیمه می بایست به صورت ارزی بسته به ارز مندرج در قرارداد به حساب صندوق واریز گردد .  

واجدین شرایط اخذ بیمه نامه  

صادرکنندگان کالا و خدمات که خود یا یکی از مدیران شرکت صادراتی آنها دارای کارت بازرگانی باشند .  

مدارک مورد نیاز

پس از وصول گزارش اعتبار سنجی خریدار خارجی و تعیین سقف اعتبار برای آن خریدار (زماینکه معامله بر اساس قرارداد انجام می گیردیا بانک گشایش کننده اعتبار اسنادی (زمانیکه معامله بر اساس اعتبار اسنادی انجام می گیردمدارک ذیل جهت تشکیل پرونده از صادر کننده اخذ می‌گردد: 

 •  تصویر قرارداد فروش یا اعتبار اسنادی  

 •  تصویر اساسنامه شرکت (متقاضی 

 •  تصویر کارت بازرگانی معتبر  

 •  تصویر آگهی ثبت و آخرین تغییرات آن  

 •  گزارشی از زمینه فعالیت و سوابق صادراتی متقاضی  

 •  درخواست کتبی متقاضی جهت صدور بیمه نامه (ارائه نامه رسمی با سربرگ شرکت یا تکمیل فرم درخواست صدور بیمه نامه در بخش فرمها )  

 

arrow_upward