مسایل حقوقی

یکی از مهمترین موارد در رابطه با کار با یک نهاد ، مسائل حقوقی بین طرفین است. در سرتوتک ، ما توجه ویژه ای به این موضوع داشته ایم. کلیه موارد حقوقی را می توان در اسناد زیر بیان کرد

پوشش مسایل حقوقی شرکت ها در این بخش صورت می پذیرد
admin_panel_settings
حفط حریم شخصی
ورود به این بخش arrow_back

01

gavel
قوانین و مقررات
ورود به این بخش arrow_back

02

settings_suggest
نحوه عملکرد پرتال
ورود به این بخش arrow_back

03

arrow_upward