بیمه نامه سرمایه گذاری

ما کارگزار صندوق ضمانت صادرات ایران هستیم. با حضور ما بدون دغدغه کالای صادراتی خود را بیمه کرده و از ضمانت نامه های لازم صادراتی برخوردار شوید

این یکی از خدمات صندوق ضمانت صادرات می باشد. 

این بیمه نامه اصل و سود سرمایه گذاریهای میان و بلندمدت سرمایه گذاران ایرانی در کشورهای هدف را در راستای توسعه صادرات غیرنفتی در خارج از کشور اجرا می شوند را تحت پوشش قرار می دهدشرکت ها یا اشخاص ایرانی که در نظر دارند اقدام به چنین سرمایه گذاریهایی در سایر کشورها بنمایند، با اخذ بیمه نامه سرمایه گذاری صندوق، طرح سرمایه گذاری خود را در مقابل ریسک  عدم انتقال اصل و سود سرمایه  گذاری، ملی شدن و یا مصادره اموال، جنگ، محدودیت در انتقال ارز و نقض قرارداد را بیمه  می  نماید 

واجدین شرایط اخذ بیمه نامه  

سرمایه گذاری ایرانیان در خارج از کشور که با هدف نیل صورت می گیرد :  

  •  سرمایه گذاری جدید باشد .  

  •  حداقل ۳  سال بطول انجامد .  

  •  منجر به صدور مواد اولیه و ماشین آلات و خدمات از ایران گردد و حداقل ۵۰%  سهم سرمایه گذار ایرانی از ایران تأمین شود .  

مدارک مورد نیاز به شرح ذیل می باشد :  

  •  درخواست سرمایه گذار جهت اخذ پوشش بیمه سرمایه گذاری  

  •  تصویر اساسنامه، مجوز ثبت و آگهی آخرین تغییرات شرکت در ایران  

  •  تصویر کلیه مدارک مربوط به شرکت خارجی و نیز مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاری در کشور میزبان همراه با تضمین نهاد مرتبط آن کشور مبنی بر حمایت از سرمایه گذاری مورد نظر  

  •  تصویر قرارداد مشارکت سرمایه گذاری با شریک خارجی  

  •  طرح توجیه اقتصادی پروژه  

arrow_upward