ضمانت نامه تولیدی

ما کارگزار صندوق ضمانت صادرات ایران هستیم. با حضور ما بدون دغدغه کالای صادراتی خود را بیمه کرده و از ضمانت نامه های لازم صادراتی برخوردار شوید

این یکی از خدمات صندوق ضمانت صادرات می باشد.  

ضمانت‌نامه اعتبار تولیدی عبارت است از سند تعهد آوری که بعنوان وثیقه مورد درخواست تولید کنندگان و بنا به درخواست آنها جهت تضمین تعهدات صادرکنندگان از سوی صندوق بعنوان ضامن به نفع تولید کننده و یا نمایندگان آنها به صورت ریالی و یا ارزی (با توجه به نوع درخواستصادر می‌گرددضمانت نامه اعتبار تولیدی صرفاً برای تولیدکنندگان اصلی دارای پروانه تولیدی و یا شرکتهای توزیع وابسته آنها، و یا شرکت‌های تعاونی با فعالیتهای بازرگانی، صادر می‌گردد. 

واجدین شرایط دریافت ضمانت نامه های مبتنی برقرارداد  

صادرکنندگانی که در مرحله قبل از حمل، جهت خرید مدت دار کالا نیاز به ضمانت صندوق جهت ارائه به تولید کنندگان و یا شرکتهای وابسته به آنها دارند .  

مدارک مورد نیاز برای اعتبار سنجی  

 1.  ارایه رضایت نامه کتبی با عنوان بانک مرکزی ج.ا.ا جهت دریافت گزارش اعتباری و تمامی اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی، چک های برگشتی و ضمانت نامه های بانکی دریافت شده .  

 1.  درخواست کتبی اعتبار دهنده خطاب به صندوق حاوی اطلاعاتی از قبیلمبلغ اعتبار ، مدت اعتبار و میزان پوشش درخواستی اعتبار دهندهحداکثر ۱۰۰% مبلغ اعتبار) .  

 1.  اساسنامه ، شرکت نامه ، اظهارنامه ثبت شرکتها، آگهی تاسیس و کلیه آگهی های تغییرات، آخرین صورتجلسه مجمع عمومی که به تایید اداره ثبت شرکتها رسیده باشد 

 1.  تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت .  

 1.  اصل و تصویر کارت بازرگانی دارای اعتبار .  

 1.  اصل و کپی اسناد مالکیت یا اجاره نامه رسمی معتبر محل کار (کارخانه و دفتر ) .  

 1.  صورت‌های مالی حسابرسی شده به همراه گزارش بازرس قانونی شرکت  و تصویر اظهارنامه های مالیاتی مربوط به سه سال اخیر و اظهار نامه ارزش افزوده فصلی سال جاری..  

 1.  اصل و تصویر کلیه پروانه‌های صادراتی مربوط به ۳ سال اخیر(از تاریخ صدور پروانه های صادراتی الکترونیکی ارائه رسید پروانه الکترونیکی صادرات بجای تصویر پروانه صادرات الزامی می باشد)  و  همچنین سنوات قبل از آن هر سال حداقل یک مورد.(بهمراه اطلاعات تکمیلی صادرات انجام شده 

 1.  گواهی ماده ۱۸۶ وزارت امور اقتصاد و دارایی مبنی بر بلامانع بودن اعطای تسهیلات (در صورتی که گواهی مورد اشاره به سیستم بانکی ارائه گردیده است  تصویر برابر اصل شده توسط بانک نیز مورد قبول می‌باشد).  

 1.  آخرین لیست بیمه پرسنلی شرکت  

 1.  قرارداد منعقده فی مابین صادرکننده و اعتباردهنده (ذینفع ضمانت‌نامه).  

 1.  اصل و تصویر اعتبار اسنادی گشایش یافته به نفع متقاضی یا قرارداد فروش خارجی .  

 1.  اصل و تصویر جواز تاسیس / پروانه بهره برداری درخصوص واحدهای تولیدیدر صورت وجود).  

 1.  کارت معتبر عضویت در اتحادیه صادرکنندگان (در صورت وجود ).  

 1.  اصل و تصویر گواهی عضویت در cd صادرکنندگان (در صورت وجود).  

 1.  هرگونه مدارک و مستنـدات دیگری که مبین سطح اعتبار و مسائل مربوط به صادرات می‌باشد از جمله گواهی‌های کیفیت، عضویت در اتحادیه‌ها/انجمن‌های تخصصی ، لوح‌های تقدیر ، صادر کننده نمونه و ....  

 1.  تکمیل و ارائه فرم‌های درخواستی  

arrow_upward