ارزیابی آمادگی صادرات

شما قبل از ورود به بحث صادرات محصول، خدمت و فناوری باید از آمادگی های لازم در خصوص سازمان و محصول برخوردار باشید. ما شما را رایگان ارزیابی می کنیم

یک فاکتور مهم در ارزیابی شرکت هایی که تاکنون صادرات نداشته اند ولی تمایل به صادرات دارند ، و شرکت هایی که نتایج خوبی از صادرات خود نگرفته اند ، میزان آمادگی صادرات این شرکت ها می باشد. فرآیندهای مربوط به صادرات به شاخص های متعددی وابسته هستند که ارزیابی توانمندی شرکت و میزان آمادگی بنگاه بر اساس آنها، یکی از کلیدی‌ترین‌ این موارد است. در راستای پیاده سازی برنامه‌ها و استراتژی‌های صادراتی یک شرکت ، تحلیل وضعیت موجود و شناخت مناسب از توانمندی‌ها و نیازمندی‌ها، شرط اصلی اجرای یک برنامه موفق است. ستروتک توانایی این خدمت را برای صادرکنندگان محترم دارد .

arrow_upward