ضمانت نامه مبتنی برقرارداد

ما کارگزار صندوق ضمانت صادرات ایران هستیم. با حضور ما بدون دغدغه کالای صادراتی خود را بیمه کرده و از ضمانت نامه های لازم صادراتی برخوردار شوید

این یکی از خدمات صندوق ضمانت صادرات می باشد.  

انواع ضمانت‌نامه‌های مبتنی بر قرارداد  

الفشرکت در مناقصه  

ضمانت نامه شرکت در مناقصه عبارت است از سند تعهدآوری که برای تضمین انجام تعهد و عقد قرارداد در صورت برنده شدن در مناقصه برگزارشده و بمنظور جبران ضرر و زیان ناشی از انصراف و عدم ایفاء تعهد برنده در مناقصه به نفع طرف قرارداد صادر می‌گردد 

ب پیش پرداخت  

ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت عبارت است از سند تعهدآوری که برای تضمین انجام تعهد پیمانکاران و یا فروشندگان خدمات در قبال وجه پیش پرداخت دریافتی از سوی کارفرما و یا خریدار، منطبق با شرایط قراردادی، صادر می‌گردد .  

ج حسن انجام کار  

ضمانت نامه حسن انجام کار عبارت است از سند تعهدآوری که برای تضمین و اطمینان از انجام به موقع و دقیق تعهدات توسط پیمانکاران پروژه ها منطبق با شرایط قراردادی ، صادر می‌گردد .  

د استرداد کسور وجه الضمان  

ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه الضمان عبارت است از سند تعهدآوری که برای تضمین و اطمینان از انجام درست و به موقع کار توسط پیمانکار و یا خریدار در قبال بخشی از مبلغ ناخالص صورت حساب‌های هر دوره منطبق با شرایط قراردادی، صادر می‌گردد .  

واجدین شرایط دریافت ضمانت نامه های مبتنی برقرارداد  

پیمانکاران و صادر کنندگان کالا و خدمات که متقاضی شرکت در مناقصات بین المللی برای قراردادها ی صادراتی و پروژه های برون مرزی و یا پروژه های صادرات محور در داخل کشور بوده و در شرف انجام قراردادهای صادراتی داخلی و خارجی می باشند و نیازمند اخذ هر یک از ضمانت نامه های فوق به نفع کارفرمایان خارجی/داخلی و یا بانکها و سایر نهادهای معرفی شده از سوی کارفرمایان می باشند .  

مدارک مورد نیاز برای اعتبار سنجی  

 1.  گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران توسط سازمان برنامه و بودجه و یا رتبه تایید صلاحیت موردی وزارتخانه تخصصی متبوع،برای انجام قرارداد صادراتی بعنوان جایگزین رتبه پیمانکاری برای آن دسته از شرکتهایی که اقدام به صادرات کالا می نمایند .  

 1.  درخواست کتبی ذینفعشامل نوع ضمانت نامه درخواستی اعم از مستقیم و غیرمستقیم با لحاظ نمودن مبلغ ، مدت اعتبار و کشور محل اجرای طرح ) .  

 1.  اساسنامه، شرکت نامه، اظهارنامه ثبت شرکتها، آگهی تاسیس و کلیه آگهی های تغییرات، آخرین صورتجلسه مجمع عمومی که به تایید اداره ثبت شرکتها رسیده باشد به همراه فهرست تعداد پرسنل بر اساس لیست بیمه .  

 1.  تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت .مدارک تحصیلی و علمی مدیران  

 1.  ارائه اسناد و مدارک دال بر سوابق صادراتی و پیمانکاری شرکت متقاضی، (مطابق فرم شماره ۶) به همراه هرگونه مدارک و مستنـدات دیگری که مبین سطح اعتبار و مسائل مربوط به صادرات می‌باشد از جمله گواهی‌های کیفیت، عضویت در اتحادیه‌هاانجمن‌های تخصصی، لوح‌های تقدیر، صادر کننده نمونه و ....  

 1.  اصل و کپی اسناد مالکیت یا اجاره نامه رسمی معتبر محل کارکارخانه و دفتر 

 1.  صورت‌های مالی حسابرسی شده مربوط به سه سال اخیر به همراه گزارش بازرس قانونی شرکت و تصویر اظهارنامه های مالیاتی به همراه مدارک مثبته و آگهی سرمایه ثبتی و آخرین وضعیت سرمایه شرکت .  

 1.  ارایه رضایت نامه کتبی با عنوان بانک مرکزی ج.ا.ا جهت دریافت گزارش اعتباری و تمامی اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی، چک های برگشتی و ضمانت های بانکی دریافت شده  

 1.  گواهی/برگه اعلام یا تایید کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت  

 1.  اظهارنامه عناوین و ارزش پروژه های صادراتی قبلی در سالیان اخیر  

 1.  فهرست کلیه قراردادهای انجام کار، قرارداد منعقده با پیمانکاران ساختمان و تاسیسات محل اجرای طرح تصویر اسناد شرکت در مناقصه بهمراه اطلاعات مربوط به کارفرمای اصلی و ماهیت فعالیت آن به همراه تعیین شیوه وصول مطالبات از کارفرما (بر اساس صورت وضعیت، اعتبارات اسنادی و....  

 1.  اصل و تصویر صورت وضعیت های انجام شده همراه با تائیدیه انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی و سازمان توسعه تجارت طی سه سال اخیر  

 1.  اظهار نامه فهرست و ارزش تسهیلات و وامهای کوتاه، میان و بلند مدت اخذ شده از سیستم بانکی به همراه جداول بازپرداخت اقساط و مانده تعهدات بر اساس فرمهای شماره ۲، ۳، ۴ ضمیمه  

 1.  تکمیل و ارائه سایر فرم‌های ضمیمه  

 

arrow_upward